top of page

DAGELIJKS BESTUUR

 

Voorzitter 

Edwin Bonne

E:edwinbonne@kpnmail.nl

Secretaris
Guust de Waele
T: 06 - 11155751
E: camhoekman@hetnet.

This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it Penningmeester
Jo Smet
T: 0114 - 361210
E: smeher@zeelandnet.nl

Vice penningmeester

Stephanie delen

E: stephaniedelen@gmail.com

 

This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

OVERIGE BESTUURSLEDEN

This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Freddy van Rattingen
T: 00323 779 7209

Marnik Cooreman

T: 0032 37797559

Koen Bonte

E: koenbonte@zeelandnet.nl

 

BELANGRIJKE GESPREKSPARTNERS
 

WIJKCOÖRDINATOR KOEWACHT

Samantha Strooband 
T: 0115 - 455 000
E: s.strooband@terneuzen.nl

VERGADERSCHEMA 2020

Algemene vergaderingen: voor iedereen toegankelijk.

 

19-03-2020 19.30 uur

 

25-06-2020 19.30 uur

 

10-09-2020 19.30 uur

 

17-12-2020  19.30 uur

 

 

Doelstelling dorpsraad Koewacht:

 

Verkorten lijn Gemeenteraad / inwoners van Koewacht, en de mensen betrokken houden bij de lokale samenleving.
Vermijden dat inwoners het gevoel krijgen ‘er maar bij te bungelen’.
Platform voor burgers om mee te praten over hun woonomgeving en leefbaarheid in Koewacht.

 

Door:

1) Wensen van alle inwoners zo goed mogelijk vertalen naar gemeentebestuur en deze volgen in de tijd.

2) Sterk maken voor het vasthouden, verbeteren of vernieuwen van de nu reeds bestaande voorzieningen , zoals zwembad, basisschool "De
Eikelaar", kinder-speelplaatsen, sportaccommodaties, bibliotheek, brandweer, gemeenschapscentrum "de Vlaschaard", verzorgingshuis
"De Lange Akkers", plaatselijke middenstand/ondernemingen en verenigingen.

3) Openstaan voor nieuwe en bestaande activiteiten ter bevordering en instandhouding van de algemene leefbaarheid in Koewacht.

4) Coördinerend zaken regelt (indien gewenst) tussen verenigingen , zodat deze b.v. niet op dezelfde dag of avond iets organiseert voor de inwoners.

5) Inspraakavonden organiseren met evt. deskundigen en/of gemeenteraadsleden over zaken die erg belangrijk voor de bewoners van
Koewacht en/of gedeelte van Koewacht zijn, b.v. verkeersdrempels, snelheid bebouwde kom, aanpassing en wensen aangaande infrastructuur, openbaar vervoer en sociale veiligheid.

6) Met de gemeente een overeenkomst aangaan waarin de positie en belangrijkheid van de dorpsraad expliciet zijn beschreven. Tevens
het minimum aantal keren dat er overleg gevoerd word tussen gemeenteraad en dorpsraad. Ook wanneer hiervoor aanleiding is
de mogelijkheid tot overleg op ad-hoc basis. Het intern draagvlak vastleggen van de samenwerking bij en met de gemeente.

7) Vergaderingen geheel of gedeeltelijk openbaar houden, zodat de inwoners hun wensen kunnen inbrengen of toelichten.

8) Democratisch gekozen besturen nemen besluiten democratisch. De leden van de dorpsraad zijn er voor algemene belang en niet
voor eigen belang.

9) Samenwerken met dorpsraden uit de gemeente, en/of andere gemeenten, over gezamenlijke wensen en beleid.

10) Verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid.

 

 

Intentieverklaring van de gemeente Terneuzen:

 

De gemeenteraad van Terneuzen en het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft;

overwegende:
- het belang dat beide partijen hebben bij goed overleg en communicatie tussen de kern en het gemeentebestuur;

- dat de wijk/dorps/stadsraad die is ingesteld voor deze wijk/kern/stad hieraan mede vorm en inhoud kan geven;

- het belang van het behouden van de leefbaarheid en het eigen karakter van de wijken en kernen;

verklaren het volgende:

1. de wijk/dorps/stadsraad kan gevraagd en ongevraagd het college en de gemeenteraad adviseren over die zaken, die de directe woon- en leefomgeving van de in zijn gebied woonachtige burgers raken;

2. de adviezen van de wijk/dorps/stadsraad zullen worden meegewogen bij het nemen van de beslissing;

3. de wijk/dorps/stadsraad ontvangt tegelijk met de raadsleden de agenda, bijbehorende stukken en notulen van de gemeenteraad- en commissie-vergaderingen, voorzover deze openbaar zijn;

4. minimaal eenmaal per jaar zal er ambtelijk of bestuurlijk overleg zijn met de wijk/-dorps- of stadsraad;

5. de wijk/dorps/stadsraad stelt het college en de gemeenteraad in kennis van de verslagen van zijn vergaderingen;

6. het college kan, wanneer dit nodig wordt geacht, voorafgaand aan een verzoek om advies aan een raadscommissie, de wijk/dorps/stadsraad om advies vragen;

7. bij alle zaken die het college voor advies aan de wijk/dorps/stadsraad voorlegt wordt zo mogelijk ook de vervolgprocedure vermeld;

8. de wijk/dorps/stadsraad ontvangt jaarlijks een vaste subsidie van de gemeente ten bedrage van € 750,00;

9. indien een wijk/dorps/stadsraad specifieke activiteiten, die binnen het kader van de doelstelling van de wijk/dorps/stadsraad vallen, niet kan bekostigen kan hiervoor een extra subsidie worden gevraagd, deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een begroting van inkomsten en uitgaven voor de specifieke activiteiten;

10. ter verzekering van een wederzijdse goede en juiste communicatie, afstemming en terugkoppeling, wijst de wijk/dorps/stadsraad één verantwoordelijk contact-persoon aan, die de (formele) communicatie met de gemeente onderhoudt c.q. als aanspreekpunt fungeert en wijst de gemeente ook één contactpersoon aan, die de wijk/dorps/-stadsraad binnen de interne ambtelijke organisatie respectievelijk bij de verantwoordelijke bestuurders, aanhangig maakt en bewaakt.

bottom of page